Only Boys Aloud Head North…

Ground-breaking male youth choir Only Boys Aloud moves beyond the Valleys and hits the high road, with a new initiative reaching from Holyhead to Wrexham.

Since its formation 5 years ago Only Boys Aloud has offered once-in-a-lifetime opportunities to hundreds of boys across South Wales to perform of platforms large and small across the UK, as well as numerous TV appearances and recordings. In the New Year, OBA heads north for a new pilot project, extending those opportunities to boys aged 14-19 from one end of the A55 to the other…
Rehearsals for new choirs in Holyhead, Caernarfon, Rhyl and Wrexham will start in April and culminate with performances at key events in the area in September and October 2015

Created for a one-off concert in 2010, OBA has gone from strength to strength, gaining a momentous 3rd place in Britain’s Got Talent in 2012, performing at Buckingham Palace in 2013 to celebrate the anniversary of the coronation, singing in the X Factor final and much, much more. Now The ALOUD Charity is able to announce plans to bring this exciting new take on the traditional Welsh male choir to North Wales. Inclusivity is central to the scheme. There are no fees to take part. No auditions. Any boy aged 14-19 who commits to attending regularly at their local rehearsal is welcomed whatever their background or ability. At its heart the scheme aims to make a difference to the young men of Wales and help raise aspiration levels, self-esteem and confidence.

A North Wales-based project manager will be recruited to run the pilot: we’ll also be looking for 4 Music Leaders (or Team Captains as we call them) and at least 4 volunteer Community Leaders to help run the local rehearsals. We aim to recruit a minimum of 25 young men in each area (though we hope many more will join) from all backgrounds, always actively seeking those who can often be marginalised. These boys will take part in a programme of rehearsals – including massed rehearsals with the full group – culminating in an exciting public performance in September 2015.

Tim Rhys-Evans, Artistic Director of The ALOUD Charity said: “We’re enormously proud of OBA and at a time when increasingly stretched resources mean our music services are facing devastating cuts, the work of The ALOUD Charity is now needed more than ever. Key to our success has always been working with people who have shared our vision and we are therefore so grateful to our funders for enabling us to not only continue our work in South Wales but to grow the OBA family to include North Wales. Teenage lads sometimes have a hard time finding their place in the world and often face opposition from their peers when they want to engage with singing and the arts in general. OBA provides a safe, fun environment for boys to experience the highs, joy and banter that being part of a choir can bring”

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT
admin@thealoudcharity.com


Only Boys Aloud yn anelu am y Gogledd…

Mae côr meibion ifanc Only Boys Aloud yn symud tu hwnt i gymoedd y de ac yn teithio i’r gogledd gyda menter newydd yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam.
Ers ei ffurfio 5 mlynedd yn ôl, mae Only Boys Aloud wedi cynnig cyfleoedd anhygoel i gannoedd o fechgyn ar draws De Cymru i berfformio ar blatfformau bach a mawr ar draws y Deyrnas Unedig yn ogystal ag ymddangosiadau ar y teledu a recordiadau. Yn y flwyddyn newydd, mae OBA yn mentro i’r gogledd ar gyfer cynllun peilot, gan ymestyn y cyfleoedd hynny i fechgyn 14-19 oed o un ochr o’r A55 i’r llall…Bydd ymarferion ar gyfer y corau newydd yng Nghaergybi, Caernarfon, Rhyl a Wrecsam yn cychwyn ym mis Ebrill ac yn diweddu gyda pherfformiadau mewn digwyddiadau allweddol ym mis Medi a mis Hydref 2015.

Ffurfiwyd OBA ar gyfer un cyngerdd yn unig yn 2010, ac ers hynny mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill y 3ydd safle yn Britain’s Got Talent yn 2012, perfformio ym Mhalas Buckingham yn 2013 i ddathlu pen-blwydd coroni’r Frenhines, canu yn rownd derfynol X Factor a llawer, llawer mwy. Yn awr, mae’r ALOUD Charity yn medru cyhoeddi’r cynlluniau cyffrous i ddod a’r naws gyfoes i arddull draddodiadol y corau meibion i Ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn holl-gynhwysfawr. Does dim ffioedd i gymryd rhan. Dim clyweliadau. Mae unrhyw fachgen sydd yn ymrwymo i fynychu ei ymarfer lleol yn gyson yn cael ei groesawu, beth bynnag ei gefndir neu allu. Canolog hefyd yw’r amcan i wneud gwahaniaeth i fywyd dynion ifanc Cymru, i ddyrchafu eu hunan hyder, eu gorwelion a’u bwriadau mewn bywyd.

Bydd Rheolwr Prosiect wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru yn cael ei recriwtio i redeg y cynllun peilot: byddwn hefyd yn chwilio am 4 Arweinydd Cerddorol (neu Gapteiniaid Tîm fel y gelwir hwy) ac o leiaf 4 Arweinydd Cymuned wirfoddol i gynorthwyo gyda chynnal yr ymarferion lleol. Rydym yn anelu at recriwtio o leiaf 25 o ddynion ifanc ym mhob ardal (er gobeithiwn yn fawr y bydd mwy yn ymuno) o bob cefndir, gan chwilio yn aml am rheiny sydd yn aml yn cael eu hymyleiddio. Bydd y bechgyn yma yn cymryd rhan mewn rhaglen o ymarferion – gan gynnwys ymarferion gyda’r côr llawn – gan ddiweddu gyda pherfformiad cyhoeddus cyffrous ym mis Medi 2015.

Dywed Tim Rhys-Evans Cyfarwyddwr Artisitig The ALOUD Charity: “Rydym yn anhygoel o falch o OBA ac mewn cyfnod pan mae adnoddau yn aml yn cael eu hymestyn a’n gwasanaethau cerddoriaeth yn wynebu toriadau, mae angen gwaith yr ALOUD Charity mwy nag erioed. Yn allweddol i’n llwyddiant yw gweithio gyda phobl sydd yn rhannu’r un weledigaeth â ni ac felly rydym yn ddiolchgar dros ben i’n cyllidwyr sydd yn ein galluogi nid yn unig i barhau gyda’n gwaith yn Ne Cymru ond hefyd yn caniatáu i ni dyfu OBA i gynnwys Gogledd Cymru. Mae bechgyn yn eu harddegau yn aml yn cael amser caled wrth chwilio am eu lle yn y byd ac yn aml yn cael eu herio gan gyfoedion wrth ymddiddori mewn canu a’r celfyddydau yn gyffredinol. Mae OBA yn cynnig awyrgylch diogel a hwyl i fechgyn brofi’r uchafbwyntiau, llawenydd a thynnu coes sydd yn rhan naturiol o fod yn aelod o gôr.”

Am wybodaeth bellach cysylltwch â:
admin@thealoudcharity.com

PTI-logo
PTI-logo
govs-quality-mark-bronze
activemarc-logo
ecadets